ADRES:                                                                                                          DOJAZD:
ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. centrala: 61 850 62 00

 

W skład Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego, ul.Krysiewicza 7/8 wchodzą:

  1. Poradnia Chirurgiczna,
  2. Poradnia Ortopedyczna i Wad Postawy

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego udziela świadczeń medycznych na rzecz pacjentów do 18 roku życia.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy. 

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego