Oddział Położniczo - Ginekologiczny znajduje się przy ul. Jarochowskiego 18

Kierownik Oddziału: lek. med. spec. gin.-poł. Adam Kujawa, tel 61 838 71 20
Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. spec. gin.-poł. Wojciech Kozerski
Pielęgniarki Oddziałowe:
Pododdział ginekologiczny: mgr Ewa Piwońska-Roguska, tel. 61 838 71 59
Pododdział położniczy: mgr Elżbieta Mikołajewska-Król, tel. 61 838 71 39
Blok Porodowy: mgr Grażyna Witkowska, tel. 61 838 73 56
 
 

1. Blok Porodowy.

Nowoczesny blok porodowy został oddany do użytku w 2016 roku.
W jego skład wchodzą:
sala przedporodowa (czterołóżkowa), 4 sale porodowe do porodów rodzinnych oraz sala ścisłego nadzoru poporodowego, gdzie przebywają pacjentki na obserwacji po porodach powikłanych.
Wszystkie sale posiadają własny węzeł sanitarny.
Blok porodowy dysponuje nowoczesną salą do wykonywania cięć cesarskich.
Rodząca może korzystać z aktywnych form porodu (przy braku przeciwwskazań) z użyciem:

 • worków sako,
 • piłek,
 • prysznica,
 • przyjmowania dowolnych pozycji wertykalnych,
 • relaksacji.

Przyjęcie na blok porodowy obejmuje:

 • wykonanie zapisu KTG,
 • omówienie planu porodu, 
 • założenie dokumentacji medycznej.

Podczas pobytu na sali porodowej nie można jeść, można pić lub podawane są kroplówki nawadniające.

Dostępne sposoby łagodzenia bólu:

 • niefarmakologiczne: prysznic, pozycje wertykalne, masaż, relaksacja, muzykoterapia, 
 • środki farmakologiczne,
 • znieczulenie zewnątrzoponowe.

Jeżeli poród kończy się zabiegowo lub przez cięcie cesarskie, osoba towarzysząca czeka w miejscu wskazanym przez personel. Ma możliwość zobaczenia noworodka i rodzącej po zabiegu.

Pacjentka po porodzie fizjologicznym pozostaje na sali porodowej z dzieckiem przez 2 godziny (obserwacja poporodowa). Następnie przekazywana jest na pododdział położniczy.
Położnica po cięciu cesarskim przebywa w sali dla pacjentek po porodach powikłanych od 6-12 godzin. Noworodek może przebywać razem z matką (jeżeli nie ma wskazań wymagających przekazania go na Oddział Noworodkowy).

 

2. Pododdział Położniczy.

Po porodzie pacjentki trafiają na pododdział położniczy.
Dla pacjentek po porodach zabiegowych i cięciach cesarskich w oddziale znajdują się sale dwu- i czteroosobowe, każda z dostępem do łazienki i stanowiskiem do przewijania noworodka.
Położnica może przebywać ze zdrowym noworodkiem przez całą dobę lub nakarmione dziecko może oddać na Oddział Noworodkowy pod opiekę personelu.
Położnica pozostaje na oddziale do czasu wypisu dziecka.

Na pododdziale położniczym znajdują się również dwu- i trzyosobowe sale, tzw. rooming-in, na których położnica przebywa z noworodkiem przez cały czas pobytu w szpitalu. Każda sala posiada łazienkę i stanowisko do pielęgnacji noworodka.
Badanie i ważenie noworodka odbywa się w obecności matki.

W czasie pobytu na pododdziale pacjentka uczona jest technik i zasad karmienia piersią oraz pielęgnacji noworodka.

 

3. Pododdział Ginekologiczny,

Na pododdziale ginekologicznym wykonuje się zabiegi diagnostyczne i lecznicze o profilu ginekologicznym oraz onkologii ginekologicznej:

 • histeroskopia,
 • laparoskopia,
 • zabiegi otwarte,
 • plastyka w zakresie narządów rodnych z zastosowaniem nowoczesnych implantów,
 • operacje przezpochwowe,
 • operacje uro-ginelokogiczne

Pacjentki przebywają na salach dwu-, trzy- i czterołóżkowych.

 

UWAGI OGÓLNE:

 • istnieje możliwość obejrzenia sali porodowej przed porodem,
 • prosi się pacjentki o pozostawienie w domu biżuterii i innych wartościowych przedmiotów,
 • prosi się pacjentki o zmycie lakieru z paznokci,
 • na terenie szpitala znajduje się: kaplica, bufet, depozyt odzieży, szatnia,
 • na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia,
 • odwiedziny odbywają się zgodnie z regulaminem oddziału (w miejscu wyznaczonym poza oddziałem).
 • obowiązuje zakaz wnoszenia kwiatów na oddział,
 • na oddziale istnieje możliwość skorzystania z opieki psychologa,
 • szpital współpracuje z bankami komórek macierzystych w zakresie pobierania krwi pępowinowej.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Do weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezbędny jest numer pesel pacjenta oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent ma prawo złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego