ADRES:                                                                                                          DOJAZD:
ul. Jarochowskiego 18
60-235 Poznań
tel. centrala: 61 866 50 12

 

W skład Szpitala Św. Rodziny, ul. Jarochowskiego 18 wchodzą:

  1. Oddział Położniczo - Ginekologiczny,
  2. Oddział Noworodkowy,
  3. Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy. 

Do weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego niezbędny jest numer pesel pacjenta oraz dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent ma prawo złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego