Oddział Dzieci Starszych II znajduje się przy ul. Nowowiejskiego 56/58. Oddział zlokalizowany jest w budynku B na parterze.

Kierownik Oddziału: dr n. med. Beata Szewczyk - Kramska
Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Maria Przymuszała
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Emilia Kłos
 
KONTAKT:
Kierownik Oddziału:
tel. 61 859 03 27
Sekretariat:
tel. 61 859 03 68
Dyżurka lekarska:
tel. 61 859 03 27
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 61 859 03 26
 
Zapisy do przyjęcia planowego na Oddział (wyłącznie z ważnym skierowaniem):   >>>skierowanie
 - osobiście lub
 - telefonicznie: poniedziałek - piątek w godz. 12:00 - 14:00, tel. 61 859 03 27    

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Dzieci Starszych II w godz. 10:00 - 11:00. Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica). Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

Informujemy, że wyniki badań, dla których czas oczekiwania był dłuższy niż pobyt pacjenta w Oddziale można odebrać od poniedziałek do piątku w godz. 7:00 - 14:00 w sekretariacie Oddziału Dzieci Starszych II (najlepiej po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym)

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku 2,5 do 18 roku życia z zakresu pediatrii oraz neurologii dziecięcej, w tym leczenia chorób:

  • układu oddechowego (zapalenie płuc, oskrzeli, zatok przynosowych),
  • układu moczowego (zakażenie dróg moczowych, zapalenie nerek, kamicę nerkową),
  • układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca),
  • układu pokarmowego (bóle brzucha, stany zapalne żołądka i jelit),
  • endokrynologicznych (niskorosłość, przedwczesne i opóźnione dojrzewanie, choroby tarczycy),
  • reumatologicznych (zapalenie stawów),
  • układu nerwowego (padaczki i inne stany napadowe, bóle i zawroty głowy, neuroinfekcje, choroby demielinizacyjne, choroby nerwowo-mięśniowe)

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy: kardiologa, okulistę, laryngologa, reumatologa, dermatologa, alergologa, chirurga, pulmonologa czy gastroenterologa. Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych,badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii  oraz badań laboratoryjnych.