Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny) znajduje się przy ul. Krysiewicza 7/8. Oddział zlokalizowany jest w budynku B na I piętrze (dzieci 4 - 18 lat) i II piętrze (dzieci 0 - 3 lat).

Kierownik Oddziału: dr n. med. Halina Bobrowska
Z-ca Kierownika Oddziału: lek. med. Elżbieta Krzysztofik
Pielęgniarka Oddziałowa: Wanda Andrzejewska
 
KONTAKT:
Kierownik Oddziału:
tel. 61 850 62 78
Dyżurka lekarska - Oddział na  I piętrze (dzieci starsze)
tel. 61 850 62 79
Dyżurka lekarska - Oddział na  II piętrze (dzieci młodsze)
tel. 61 850 62 85
Pielęgniarka Oddziałowa:
tel. 61 850 62 77
 
Zapisy do przyjęcia planowego na Oddział (wyłącznie z ważnym skierowaniem):   >>> skierowanie
 - osobiście lub
 - telefonicznie
Oddział II piętro (dzieci 0 - 3 lat) tel. 61 850 62 85
poniedziałek - piątek w godz. 13:00 - 14:00 
Oddział I piętro (dzieci 4 - 18 lat)  tel. 61 850 62 79 
poniedziałek - piątek w godz. 11:30 - 13:30 

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Izbie Przyjęć (budynek A, parter) w godzinach 7:30 - 9:00. Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica). Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

 

 Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

 

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.

W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

>>> Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci  do 18 roku życia z zakresu pediatrii, w tym leczenia:

  • chorób układu krwiotwórczego, ze szczególnym uwzględnieniem niedokrwistości i skaz krwotocznych,
  • zaburzeń odporności u dzieci
  • chorób przewodu pokarmowego,
  • chorób układu moczowego,

ponadto u dzieci młodszych:

  • chorób dróg oddechowych,
  • chorób układu krążenia,
  • chorób układu nerwowego,
  • zaburzeń metabolicznych.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy: neurologa, okulistę, dermatologa, alergologa, chirurga, pulmonologa czy gastroenterologa. Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Oddział Wewnętrzny (hematologiczny) realizuje Terapeutyczny Program Zdrowotny: Zapobieganie Krwawieniom u Dzieci z Hemofilią A i B.

Hemofilia jest wrodzoną uwarunkowaną genetycznie skazą krwotoczną związaną z niedoborem czynnika VIII (hemofilia A) lub czynnika IX (hemofilia B). Przebieg hemofilii A i B uzależniony jest od poziomu czynnika VIII i IX. Przy ciężkiej postaci choroby dochodzi do ciężkiego krwawienia do mięśni, stawów, centralnego układu nerwowego i każdej innej okolicy ciała. Program Terapeutyczny ma na celu pierwotną i wtórną profilaktykę krwawień u dzieci chorych na hemofilię A i B, zapewnienie powszechnej dostępności czynników krzepnięcia i poprawę jakości życia.

Oddział Wewnętrzny (hematologiczny) realizuje Terapeutyczny Program Zdrowotny: Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności u Dzieci.

Pacjenci z pierwotnymi niedoborami odporności stanowią grupę chorych z ciężkimi, uporczywie nawracającymi, a także przewlekłymi zakażeniami różnych narządów oraz zakażeniami uogólniającymi się, które mogą prowadzić do kalectwa lub nawet śmierci. Program Terapeutyczny ma na celu profilaktykę zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz przeciwdziałanie rozwojowi przewlekłych zmian zapalnych u dzieci z wrodzonymi zaburzeniami odporności.