O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Naczelny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką

i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 ogłasza konkurs na stanowiska:

 

  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Laryngologicznego

 

Kandydat przystępujący do konkursu na dane stanowisko powinien spełniać

Warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy

w podmiotach leczniczych niebędacych przedsiębiorcami (Dz.U. 2011, Nr 151 poz. 896 ).

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wymaganych dla danego stanowiska wymienionych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.z 2012 r, poz 182 ze zm).

Dokumenty wymienione w § 12 ust.1 pkt 2 należy złożyć w oryginale, w przypadku składania kopii tych dokumentów Komisja Konkursowa może prosić o przedstawienie oryginałów tych dokumentów.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8.

 

Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ..........................................” należy przesłać

w zamkniętych kopertach na adres :

 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

w Poznaniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

 

lub

 

składać bezpośrednio w Sekretariacie Dyrektora Naczelnego w ciągu 12 dni, licząc od

daty ukazania się ogłoszenia. Jeżeli termin końcowy przypada w niedzielę lub inny ustawowo dzień wolny od pracy, wówczas termin upływa dnia następnego.

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.