OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Naczelny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8  ogłasza konkurs na stanowisko:

  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego,
  • Położnej Oddziałowej Pododdziału Ginekologicznego,

Kandydat przystępujący do konkursu na dane stanowisko powinien spełniać Warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędacych przedsiębiorcami (Dz.U. 2011, Nr 151 poz. 896 ).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów wymaganych dla danego stanowiska wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.z 2012 r, poz 182 z póź.zm). Zgodnie z § 12 ust.1 pkt 2  dokumenty należy złożyć w oryginale, w przypadku składania kopii tych dokumentów oraz kopii dokumentów wymienionych w § 12 ust.1 pkt 4 rozporządzenia, Komisja Konkursowa może prosić  o przedstawienie oryginałów  tych dokumentów.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu udostępnione są do wglądu  w  Sekretariacie  Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8.

Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ..........................................” należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres :

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

 

lub

 

składać bezpośrednio w Sekretariacie Dyrektora  Naczelnego w ciągu 12 dni, licząc od daty ukazania się ogłoszenia. Jeżeli termin końcowy przypada w niedzielę lub inny ustawowo dzień wolny od pracy, wówczas termin upływa dnia następnego.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.