Prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenia,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia w KRUS,
 • statusu emeryta lub rencisty,
 • podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotne podpisanej z NFZ.

Ponadto z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać także:

 • osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):
            - które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej,
            - dzieci i młodzież - do ukończenia 18 roku życia,
            - kobiety w okresie ciąży i połogu - do 42 dnia po porodzie.
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA, przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny

Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia. Osobami tymi mogą być:

 • małżonkowie - mąż, żona (ale nie konkubenci),
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci

Mimo tego, że polskie prawo gwarantuje bezpłatne świadczenia zdrowotne wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia, osoby ubezpieczone mają obowiązek zgłosić je do ubezpieczenia. Dotyczy to nie tylko dzieci biologicznych, ale również:

 • dzieci małżonka,
 • dzieci przysposobionych,
 • wnuków,
 • dzieci przebywających pod państwa opieką w ramach rodziny zastępczej - do ukończenia przez nie 18 roku życia.

 Ubezpieczenie zdrowotne dzieci po ukończeniu 18 roku życia

Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.Dzieci posiadające orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.